Nieuws

NOW 2.0 en ontslag: mogelijk nadelige financiële gevolgen

Op het moment dat een ondernemer NOW 2.0 subsidie heeft ontvangen en de ondernemer ontslaat in de maanden juni, juli of augustus 2020 een werknemer op bedrijfseconomische gronden, moet hij subsidie terugbetalen.

Dit terug te betalen bedrag kan hoger zijn dan het bedrag wat hij voor die werknemer aan subsidie ontvangen heeft. Dit effect treedt met name op bij een geringere mate van omzetverlies.

Wij raden u aan dit effect in te (laten) schatten voor u het ontslag aanvraagt.

 

Aanvraag subsidie monumenten woonpand

U kunt jaarlijks een aanvraag indienen van 1 maart tot en met 30 april in het jaar volgend op het kalenderjaar waarin uw werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dus voor werkzaamheden die in 2019 zijn uitgevoerd hebt u tot 30 april a.s. de tijd om een verzoek in te dienen. De subsidie bedraagt voor aanvragen in 2020 en 2021 38% .

De aanvraag dient u in via het digitaal subsidieportaal op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), www.cultureelerfgoed.nl. U hebt hiervoor een DigiD code nodig.

 

Bewaarplicht

De standaard fiscale bewaarplicht bedraagt 7 jaar. Dit geldt voor een bedrijf voor het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, de loonadministratie, de voorraad- en in- en verkoopadministratie.

Voor particulieren geldt dit voor de aangifte inkomstenbelasting en alle documenten die hieraan ten grondslag liggen.

De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma’s en computerbestanden.

De termijn is langer bij buitenlands vermogen en bij onroerende zaken waarbij u aftrek voorbelasting hebt geclaimd.

 

Huurtoeslag 2020

Per 1 januari 2020 komt de harde inkomenstoets te vervallen. Daar waar men tot en met 2019 geen recht meer had op huurtoeslag als men € 1 boven de toegestane grens verdiende, kan dit in 2020 anders zijn.

De nieuwe inkomensgrens wordt per geval bekeken en is afhankelijk van de huur die u betaalt in vergelijking tot uw inkomen. Dit kan betekenen dat u in 2019 geen recht had op huurtoeslag maar in 2020 wel.