Factuurvereisten

Met ingang van 2016 zijn de factureringsregels op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingen zijn vooral bedoeld als vereenvoudiging, modernisering en verdere (Europese) harmonisering. Veel aandacht wordt besteed aan het (bevorderen van het) gebruik van elektronische fakturen. Daarnaast vinden wijzigingen plaats met betrekking tot de uitreiking, de inhoud en het bewaren van facturen. Ook de eisen waaraan een factuur moet voldoen, wijzigen op een aantal punten.
 
Het volgende moet op de factuur staan (wijzigingen cursief):
 
– Datum waarop u de factuur uitreikt.
– Opeenvolgende factuurnummer (u mag meerdere reeksen hanteren). 
– BTW-identificatienummer van de leverancier/dienstverrichter. 
– BTW-identificatienummer van de afnemer als een verleggingsregeling van toepassing is of
  een intracommunautaire levering wordt verricht.
– NAW-gegevens van de ondernemer en zijn afnemer. 
– Hoeveelheid geleverde goederen en/of diensten een een duidelijke omschrijving hiervan.
– Datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden. 
– Maatstaf van heffing voor elke btw-tarief of elke btw-vrijstelling, de eenheidsprijs 
 
  exclusief btw, evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen en andere kortingen als die
  niet in de eenheidsprijs zijn begrepen. 
– Toegepaste btw-tarief.
– Te betalen btw-bedrag.
– Als de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of dienstverrichter,
  dient u op de factuur te vermelden:’ factuur uitgereikt door de afnemer’. Indien van 
  toepassing: verwijzing naar de vrijstelling of intracommunautaire levering.
– Als een verleggingsregel van toepassing is, dan moet de vermelding ‘btw verlegd” 
  opgenomen worden. – Betreft de verkoop een vervoermiddel, dan dienen de gegevens 
  over het vervoermiddel (nieuw of gebruikt) te worden opgenomen.
– Indien van toepassing de vermelding: ‘Bijzondere regeling reisbureaus’.
– Indien van toepassing de vermelding: ‘Bijzondere regeling
– gebruikte goederen’ ‘Bijzondere regeling -kunstvoorwerpen’, ‘Bijzondere regeling
– voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten’.-Indien van toepassing: NAW-gegevens en btw-identificatienummer van de fiscaal vertegenwoordiger.
 
Als de factuur niet aan de eisen voldoet, kan de belastingdienst een boete opleggen.